[Xuyên Không, Dị Giới] Lãnh Vương Hàn Phi ~ Chương 16.


lv_16

Ngay trên yến hội cũng có sẵn người của Thái y viện, Vũ đế lập tức ra lệnh cho thái y tiến đến vì Nam Cung Yến chẩn mạch. Không nghĩ đến, thái y kia chưa kịp nói tiếng ‘vâng’ thì một vị thái y khác đã lên tiếng trước. Continue reading